همواره استفاده از تکنولوژی برتر در زمینه چاپ که متعلق به کشورهای آلمان و سوئیس می باشد را این مجموعه در شأن کار خود قرار داده و باتوجه به اینکه تنها دو چاپخانه تا این لحظه در ایران همت به خرید آن نموده اند ، مجموعه ماهرنگ مهرگان چاپ ، سومین طلایه دار استفاده از این برند مطرح دنیا در ایران می باشد .